Algemene voorwaarden OOG VOOR HET PAARD, december 2021

Artikel 1    Definities

Klant: de persoon of personen, aan wie OOG VOOR HET PAARD diensten verleent.

Opdrachtnemer: Anita Janssen-Rootering eigenaar van eenmanszaak OOG VOOR HET PAARD: Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59845465.OOG VOOR HET PAARD levert diensten op het gebied van training van paarden. Begeleiding bij training en (online) scholing op het gebied van paarden.

Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan OOG VOOR HET PAARD heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van OOG VOOR HET PAARD. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zie die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.

Derden: OOG VOOR HET PAARD kan naar eigeninzicht haar diensten (mede) met door haar ingeschakelde derden leveren. OOG VOOR HET PAARD kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of programmavoorstel.

 

Artikel 2                Algemene toepasselijkheid

 

2.1                                  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden die overeengekomen zijn met OOG VOOR HET PAARD.

2.2                                  Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met OOG VOOR HET PAARD voor de uitvoering waarbij derden betrokken moeten worden.

2.3                                  OOG VOOR HET PAARD behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van OOG VOOR HET PAARD.

2.4                                  Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 3               Aanbiedingen en verlenen opdracht

 

3.1                                  Alle aanbiedingen van OOG VOOR HET PAARD hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. OOG VOOR HET PAARD is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf                dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoud OOG VOOR HET PAARD zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.2                                  Offertes van OOG VOOR HET PAARD zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan de opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang si voor het maken van de offerte en het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan OOG VOOR HET PAARD verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuiste en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt OOG VOOR HET PAARD zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3                                  Een opdracht wordt door de opdrachtgever verleend door:

a) het doen van een bestelling via de website of via een andere (sociale media) kanalen van OOG VOOR HET PAARD en/of

b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door OOG VOOR HET PAARD en/of

c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.4                                  Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door OOG VOOR HET PAARD genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Oog voor het paar overeengekomen dienstverlening.

3.5                                  Een uit deken samengestelde opdracht verplicht OOG VOOR HET PAARD niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

Artikel 4                Tussentijds wijzigen van de opdracht

4.1                                  Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal OOG VOOR HET PAARD de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

Artikel 5               Duur en afsluiting van de opdracht

5.1                                  De duur van de opdracht hangt af van de vorm van training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessie e/o bijeenkomsten gegeven.

5.2                                  Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op het niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven trainingsuren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 6                Tussentijdse beeindiging van de opdracht

6.1                                  Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Als een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

6.2                                  Als door de opdrachtgever tot voortijdige beeindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft OOG VOOR HET PAARD toch het recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

6.3                                  OOG VOOR HET PAARD mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindigen gebruik maken als, door feiten of omstandigheden die niet aan AOOG VOOR HET PAARD toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van OOG VOOR HET PAARD verwacht kan worden. OOG VOOR HET PAARD behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van de door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Artikel 7                Verplichtingen opdrachtgever

7.1                                  De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met OOG VOOR HET PAARD overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met OOG VOOR HET PAARD overeengekomen.

7.2                                  Als deelnemer/klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg en met toestemming van OOG VOOR HET PAARD, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever tocht de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3                                  De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die OOG VOOR HET PAARD nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als OOG VOOR HET PAARD daarom vraagt verstrekt opdrachtgever aan OOG VOOR HET PAARD op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met goede faciliteiten.

7.4                                  Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van OOG VOOR HET PAARD.

Artikel 8                Verplichting opdrachtnemer

8.1                                  OOG VOOR HET PAARD zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. OOG VOOR HET PAARD heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat OOG VOOR HET PAARD niet garant staat voor het succes eh welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

Artikel 9               Tarieven, kosten en prijzen

9.1                                  In de offerte van OOG VOOR HET PAARD staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door OOG VOOR HET PAARD voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2                                  De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maan niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 10             Annuleringsvoorwaarden

10.1                                Als de opdracht, om redenen die niet aan OOG VOOR HET PAARD toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

    Niet verschijnen zonder bericht Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen voorafgaand
    A B C D E F
10.1 Workshop/ training/ presentatie 100% 100% 100% 100% 0% 0%
10.2 Workshop/training/presentatie in company geven 100% 100% 100% 100% 100% 15%
10.3 Workshop/training/presentatie georganiseerd door opdrachtgever 100% 100% 100% 100% 100% 15%
10.4 Events 100% 100% 100% 100% 100% 0%
10.5 Coaching tot 1 uur aaneensluitend 100% 100% 0% 0% 0% 0%
10.6 Coaching langer dan 1 uur aaneensluitend 100% 100% 100% 25% 15% 0%

 

Vb. 1:                               Een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100% te weten cel C/10.3

Vb. 2:                               Een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb. 3:                               Een coaching afspraak van 1 uur voor de woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk cel C/10.5 en B/10.5

Artikel 11             Facturering en betalingsvoorwaarden

11.1                                De kosten voor geleverde diensten door OOG VOOR HET PAARD worden door OOG VOOR HET PAARD door een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het OOG VOOR HET PAARD vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte) van de opdrachtsom als voorschot kan worden gefactureerd.

11.2                                Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

11.3                                Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan OOG VOOR HET PAARD over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door OOG VOOR HET PAARD worden opgeschort zonder dat OOG VOOR HET PAARD als gevolg daarvan ten opzichte van de opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is OOG VOOR HET PAARD in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

11.4                                Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is OOG VOOR HET PAARD gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

11.5                               Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door OOG VOOR HET PAARD plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is OOG VOOR HET PAARD gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

11.6                                Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan OOG VOOR HET PAARD voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke ander manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met OOG VOOR HET PAARD dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitenrechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 12             Aansprakelijkheid

12.1                                OOG VOOR HET PAARD en haar medewerkers (en/of vrijwilligers) en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of klant of diens paard is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens OOG VOOR HET PAARD geleverde dienstverlening

12.2                                OOG VOOR HET PAARD is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op OOG VOOR HET PAARD rust slechts een inspanningsverplichting (zie artikel 8).

Artikel 13             Uitsluiting van deelname

13.1                                OOG VOOR HET PAARD behoudt zich het recht voor een deelnemer en/of het gezelschapsdier/paard van de opdrachtgever en/of klant, die door het gedrag of anderszins, het normale verloop van de opleidingsuren belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelname aan de overeengekomen opleidingsuren uit te sluiten zonder restitutie van het deelnamebedrag.

Artikel 14             Intellectueel eigendom/auteursrecht

14.1                                Op alle door OOG VOOR HET PAARD ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door OOG VOOR HET PAARD verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

14.2                                Alles wat door OOG VOOR HET PAARD is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van OOG VOOR HET PAARD. Dat geldt ook voor de door OOG VOOR HET PAARD uit te brengen rapportages, verslagen of feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van OOG VOOR HET PAARD.

Artikel 15             Geheimhouding

15.1                                OOG VOOR HET PAARD is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. OOG VOOR HET PAARD houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16             Bijzondere bepalingen

16.1                                Opdrachtgever en/of klant verklaart dat de aan de opleidingsuren het gezelschapsdier/paard in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal als emotioneel in staat is, deel kan nemen aan de coaching sessie of workshop.

16.2                                Opdrachtgever en/of klant houdt rekening met de persoonlijke zone van andere deelnemende gezelschapsdieren/paarden. Sommige gezelschapsdieren/paarden kunnen goed langs elkaar heen lopen, bij anderen kan het een reactie uitlokken; let vooral op bij in- en uitgangen.

16.3                                Opdrachtgever en/of klant raakt een gezelschapsdier/paard van iemand anders niet zomaar aan, maar vraagt het eerst.

16.4                                Opdrachtgever en/of klant geeft een gezelschapsdier/paard van een andere opdrachtgever en/of klant nooit voedsel mits hiervoor toestemming is verleend. Er zijn gezelschapsdieren/paarden die allergisch reageren op bepaalde bestanddelen in het voedsel.

16.5                                Opdrachtgever en/of klant kijkt een gezelschapsdier/paard van een andere opdrachtgever en/of klant niet recht in de ogen aan, dat kan een reactie uitlokken.

16.6                               Opdrachtgever en/of klant laat het eigen gezelschapsdier/paard nooit alleen achter, maar neemt het dier mee of vraagt iemand anders om deze vast te houden.

16.7                                Op alles wat vanwege offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlandse recht van toepassing.

16.8                                In geval van geschillen doet de Nederlandse rechter uitspraak.